• Admin

Problema gropilor poate fi rezolvată.


Nota de fundamentare a implementării Tehnologie IR (infraroşu) ȋn vederea realizării mentenanţei preventive şi a intervenţiilor de urgenţă la ȋmbrăcăminţile rutiere bituminoase

Probleme cu care se confrunta administratorii de drumuri:

Administratorii de drumuri și de străzi se confruntă ȋn permanenţă cu starea de degradare a drumurilor. Gropile sunt principalele defecte ale ȋmbrăcăminţilor rutiere bituminoase. Cauzele apariţiei acestora ţin de modul ȋn care drumurile/străzile au fost proiectate şi executate, de materialele utilizate, de gradul de solicitare a acestora sub trafic intens, de gradul de ȋmbătrȃnire dar nu ȋn ultimul rȃnd de modul ȋn care drumurile şi străzile sunt ȋntreţinute şi reparate.

Ȋn condiţiile ȋntreţinerii si reparării necorespunzătoare, situaţia se agravează continuu.

Agravarea defectelor se datorează ȋn special neglijării operaţiilor de mentenanță preventivă a drumurilor prin lucrări de calitate, executate la timp. Fisurile, crăpăturile, faiantările pot fi origilnea gropilor dar acestea apar ȋn special pe timp friguros datorită fenomenului de ȋngheţ/dezgheţ.

Atunci când drumurile si străzile sunt acoperite cu zăpadă se ȋmprăştie material antiderapant cu conținut ridicat de sare care datorită efectului hidrofob pronunțat contribuie semnificativ la aparitia degradărilor. Dacă ȋn această perioadă nu se intervine rapid starea drumurilor şi a străzilor se agravează, gropile devin cratere. Din păcate administratorii drumurilor şi a străzilor solicită singura tehnologie cunoscută respectiv, plombarea cu asfalt rece din sac. Acest tip de intervenţie are un caracter provizoriu, iar pentru pentru a menţine drumurile şi străzile ȋn stare normală, sunt necesare pe un sezon intervenţii repetate foarte costisitoare. Oricum primăvara se impun reparaţii de anvergură deoarece degradările continuă.

Nu in ultimul rând gropile apar când reparațiile sunt realizate defectuos prin amorsarea necorespunzătoare, prin utilizarea unor mixturi asfaltice cu conţinut redus de bitum, prin compactare necorespunzătoare şi prin intervenţii pe timp nefavorabil (ploaie, temperatura scazută)

Exemple de intervenții neconforme:

Intervenţiile de urgenţă se impun atunci cȃnd gropile apar şi nu trebuiesc acceptate amȃnări. Ȋn caz contrar agravarea defectelor compromit asigurarea viabilităţii părţii carosabile şi pun ȋn pericol siguranţa circulaţiei.

Reglementări ce trebuiesc avute ȋn vedere:

- Normativ pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la ȋmbrăcăminţile moderne

Indicativ AND 547 - 2013

- Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald.- Condiţii tehnice de proiectare, preparare, punere ȋn operă a mixturilor asfaltice.

Indicativ AND 605 - 2016

- REGULAMENT din 20 februarie 2003 privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat

- Regulament privind controlul de stat al calității în construcții

- Codul Rutier

Conform noului Cod Rutier administratorii drumurilor publice trebuie să ia măsuri pentru menţinerea permanentă ȋn stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează. Aceştia trebuie să ia toate măsurile pentru ȋnlăturarea obstacolelor de pe partea carosabilă care stȃnjenesc sau pun ȋn pericol siguranţa circulaţiei. Constituie contravenţie neasigurarea stării de viabilitate a părţii carosabile potrivit standardelor ȋn vigoare precum şi neluarea măsurilor de ȋnlăturare a obstacolelor aflate pe partea carosabilă.

Conform Regulamentului privind controlul de stat ȋn construcţii şi a Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice administratorii de drumuri sunt obligaţi să respecte reglementările tehnice aferente şi Inspectoratul de Stat ȋn Construcţii este obligat să sancţioneze nerespectarea acestora atȃt ȋn faza de construire cȃt şi ȋn faza de exploatare cȃnd sunt obligatorii reglementările tehnice aferente ȋntreţinerii şi reparării. Pentru ȋntreţinere şi reparaţii drumuri există reglementarea tehnică AND 547 care cuprinde toate tehnologiile aplicabile.

Plombarea la cald şi refacerea covorului asfaltic ȋn cazul remedierii gropilor impune respectarea normativului AND 605 ȋn care se specifică condiţiile climaterice acceptate cu referire la temperatura minimă a suportului (cel putin 10 grd C), umiditate, vȃnt. Este de notorietate ca aceste condiţii nu se respectă, nimeni nu intervine şi se lasă responsabilitatea doar pe seama executantului care pe principiul "Lasă că merge şi aşa" si "nu ma ȋnvăţaţi voi pe mine care mă pricep şi am experienţă", continuă să facă neconformităţi fără frică de a fi sancţionat. Conform regulamentelor mai sus specificate Inspectoratul de Stat ȋn Construcţii trebuie să intervină şi să sancţioneze astfel de abateri.

Gropile izolate necesită intervenţii costisitoare. Costurile directe cu manopera, materiale, transport şi utilaje sunt foarte mari raportate la un metru pătrat de suprafaţă remediată. Existȃnd firme care practică preţuri de dumping, ȋn mod incorect pe piaţă se practică preţuri foarte mici. Astfel remedierea defectelor izolate prin intervenţii de urgenţă nu este abordabilă şi apar des astfel de practici:

- se aşteaptă să se agraveze starea drumurilor pȃnă există front de lucru pentru cantităţi mai mari de lucrări şi doar după aceea se intervine;

- ȋn mod nejustificat se frezează suprafeţe mari ȋn jurul defectelor pentru ca ulterior să se poată recepţiona cantităţi minimale de lucrări;

- se execută lucrări de proastă calitate, plombele realizate prin frezare devin cauza altor gropi ce apar in special la rosturile neetanse;

- se recepţionează lucrări nerealizate sau cu cantităţi de materiale supraevaluate;

Se impune ca administratorii de drumuri să identifice soluţii prin care să se poată realiza activităţi de mentenanţă preventivă şi să se poată interveni de urgenţă şi pe timp friguros pentru a se face remedieri cu durata de viaţă mare prin execuţia unor lucrări de calitate cu caracter permanent şi nu provizoriu.

Problema gropilor poate fi rezolvată, soluţiile sunt disponibile şi verificate, administratorii de drumuri şi de străzi trebuie doar să le cunoască şi să le implementeze :

Ȋn urma cu 6 ani CALORSET SRL Carei a ȋnceput dezvoltarea Tehnologiei IR ( infrarosu ). Ȋn februarie 2011, ȋn colaborare cu Primaria Satu Mare s-a prezentat tehnologia şi s-au făcut lucrări demonstrative.

Remedierile realizate atunci s-au dovedit ca sunt permanente cu toate că s-au realizat pe timp friguros (februarie 2011) şi pe un drum cu trafic intens (la ieşire din oraş pe drumul spre Vama Petea )

Plomba realizata pe timp friguros in februarie 2011- Poza realizata in aprilie 2017

Dealungul timpului CALORSET SRL Carei a proiectat si fabricat utilaje performante pentru diverse tipuri de aplicaţii şi cu adaptare la diferite dimensiuni ale suprafeţelor defecte.

Vezi istoric.......

Ȋn cursul anului 2013 CALORSET SRL a iniţiat elaborarea unei reglementări tehnice. Astfel

Ȋmpreună cu INCERTRANS Bucureşti, Calorset SRL Carei ȋn calitate de elaborator a supus reglementarea tehnică analizei Comitetului tehnic de specialitate al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Prin Procesul verbal nr. 1/2014 membrii CTS 9 au avizat favorabil reglementarea tehnică aferentă Tehnologiei pentru remedierea şi reciclarea ȋmbrăcăminţilor asfaltice utilizȃnd surse de căldură in infraroşu (IR ) cu recomandarea promovării acesteia ca anexa la normativul AND 547-213. Pe baza Documentului de Avizare CTE-CNADNR nr.4418/27.11.2014 se aprobă Anexa 4 aferentă Tehnologiei IR ( infraroşu ) şi se ȋncorporează ȋn Normativ pentru prevenirea şi remedierea defecţiunilor la ȋmbrăcăminţilor rutier AND 547-2013

CNADNR/CNAIR a ȋnceput implementarea tehnologiei IR prin achiziţionarea a 9 utilaje ARES 2.1, s-a intervenit cu succes la diverse obiective cum ar fi: podul peste Dunăre Giurgiu - Ruse, Podul de la Şoimuş, diverse drumuri naţionale şi autostrăzi. Ȋn municipiu Satu Mare Tehnologia IR (infraroşu) este ȋn curs de implementare, interesul altor beneficiari creşte semnificativ pe măsură ce tehnologia devine cunoscută.

Repararea şi reciclarea îmbrăcăminţilor asfaltice utilizând Tehnologia IR (infraroşu) este o metodă care permite:

- Repararea permanentă a îmbrăcăminţii asfaltice;

- Reciclarea la cald in situ a asfaltului.

Această metodă are la bază încălzirea şi înmuierea asfaltului (topirea bitumului din compoziţia asfaltului) utilizând Panouri Radiante cu Raze Infrarosii „IR” pȃnă la temp de 160°C, temperatura la care se poate face prelucrarea asfaltului, respectiv scarificare, regenerare, completare cu mixtură caldă, nivelare şi compactare.

Proces tehnologic de bază:

Tehnologia de remediere a defecțiunilor la îmbrăcămințile rutiere bituminoase și reciclarea ”in situ” la cald a asfaltului prin utilizarea surselor de încălzire cu raze infraroșii are la bază următoarele operații:

1. Curăţarea zonei defecte

Se ȋndepărtarează resturile de materiale ( pămȃnt, pietre, bucăţi de asfalt, praf etc.) şi după caz a apei.

2. Încălzirea zonei defecte şi a materialului de adaos .

Zona defectă se ȋncălzeşte cu un utilaj dotat cu un panaou radiant pȃnă la 160 grd.C punct ȋn care asfaltul devine prelucrabil. Cu acelaşi utilaj ȋntr-un termocontainer/reciclator se ȋncălzeşte concomitent şi materialul de adaos ( mixtura proaspătă brichetată sau mixtura frezată reciclată )

3. Scarificarea zonei ȋncălzite

Zona ȋncalzită se scarifică cu cazma şi cu grebla ȋn interiorul unui contur ȋn aşa fel ȋncȃt să se lase 5-10 cm de margine nescarificată.

4. Pulverizare agent de ȋntinerire

Peste zona scarificată se pulverizează cu pompa agent de ȋntinerire emulsionabil cu scopul de a corecta calităţile de adezivitate şi elasticitate a bitumului din asfalt.

5. Completare cu material de adaos şi nivelare

Materialul de adaos ȋncălzit pȃnă la 160 grd.C se aşterne peste zona scarificată şi se nivelează.

6. Compactare

Se compactează cu placa vibrocompactoare cu verificarea temperaturii de ȋnceput - 140grd.C şi de sfȃrşit - 110grd.C